การเรียก controller ใน Codeigniter

การเรียก controller ใน Codeigniter

การเรียก controller อื่น เช่น user ที่เราสร้างขึ้น ไปแก้ที่ C:\wamp\www\ci\application\config\routes.php

แก้ที่ $route[‘default_controller’] = “welcome”; เป็น $route[‘default_controller’] = “user”;