การ check version java

การ check version java

การ check version java

On Windows

เปิด  command line   cmd > java -version

Os X

เปิด Terminal > java -version