คำสั่งลบ temp cache ของ docker

คำสั่งลบ temp cache ของ docker

docker system prune -a -f

สร้างไฟล์ /etc/docker_cleanup.sh

sudo tee /etc/docker_cleanup.sh <<EOF
#!/bin/sh
##############################################
### Script for Clean Docker temp and cache ###
##############################################
####### Create By : Mr.Karun Bunkhrob #######
####### Date : 2023-07-24 @ 20:11 P.M. #######
##############################################
#
docker system prune -a -f
#
exit 0
#
##############################################
EOF

สั่งให้ทำงานตอนตี 3 โดยใช้ crontab

echo '##############################################' >> /etc/crontab
echo '####### Edit crontab By Karun Bunkhrob #######' >> /etc/crontab
echo '##############################################' >> /etc/crontab
echo '30 3 * * 0 root /etc/docker_cleanup.sh' >> /etc/crontab
echo '##############################################' >> /etc/crontab

ที่มา : Karun Bunkhrob