ติดตั้ง Docker ใน Windows 10 Home

ติดตั้ง Docker ใน Windows 10 Home จะต้องทำการติดตั้ง WSL 2 ก่อน รวมทั้ง WSL Extension

เปิด PowerShell

Run

wsl –install

Update Windows 10 Home ให้เป็นปัจจุบัน https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10?source=post_page—–64279672703——————————–

เปิด PowerShell อีกครั้ง Run

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

Run คำสั่งข้างล่างนี้เพื่อเปิดใช้งาน “Virtual Machine Platform

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

เสร็จแล้ว Restart Windows 1 ครั้ง เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง WSL 2

เปิด Powershell อีกครั้งและรันคำสั่งข้างล่างนี้เพื่อปรับใช้ WSL 2 เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อเรามีการติดตั้ง Linux Distribution

wsl –set-default-version 2

ในกรณีที่เราไม่ได้ Update Windows 10 เป็น Version 2004 จะเจอ Error แบบนี้น่ะครับ เพราะว่ายังไม่รอบรับ WSL2 ว่า

Invalid command line option: –set-default-version

ทำการ Update Windows 10 Home : https://docs.microsoft.com/en-gb/windows/wsl/wsl2-kernel?source=post_page—–64279672703——————————–

เปิด Powershell อีกและรันคำสั่งข้างล่างนี้อีกครั้งเพื่อปรับใช้ WSL 2 เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อเรามีการติดตั้ง Linux Distribution

wsl –set-default-version 2

ติดตั้ง Docker Desktop

Download Docker Desktop : https://hub.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows/?source=post_page—–64279672703——————————–

แค่นี้ก็ใช้งาน Docker ใน Windows 10 Home ได้แล้ว