เปลี่ยน TimeZone ใน Linux และใน Dockerfile

สวัสดีครับ วันนี้ผมได้ Set เวลาใน Linux และ Docker ผมมีคำสั่งดังนี้

เปลี่ยน TimeZone ใน Linux

#ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime

#nano /etc/timezone
Asia/Bangkok
export TZ=Asia/Bangkok
# date

เปลี่ยน ใน Dockerfile

Dockerfile ที่ใช้ Linux distributions เช่น Red Hat, CentOS, Fedora เพิ่มคำสั่งดังนี้

FROM <image>
# SET Timezone (Asia/Bangkok GTM+07:00)
RUN ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime
.
.

Dockerfile ที่ใช้ Linux distributions เช่น Debian, Ubuntu หรือ LinuxMint เพิ่มคำสั่งดังนี้

FROM <image>
# SET Timezone (Asia/Bangkok GTM+07:00)
ENV TZ=Asia/Bangkok
RUN ln -snf /usr/share/zoneinfo/$TZ /etc/localtime && echo $TZ > /etc/timezone
.
.
.